Google+ Badge

Selasa, 09 Oktober 2012


Bidang Tali Temali

Dalam tali temali kita sering mencampuradukkan antara tali, simpul dan ikatan. Hal ini sebenarnya berbeda sama sekali. Tali adalah bendanya. Simpul adalah hubungan antara tali dengan tali. Ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda lainnya, misal kayu, balok, bambu dan sebagainya.


Macam simpul dan kegunaannya


1.         Simpul ujung tali
           Gunanya agar tali pintalan pada ujung tali tidak  
             mudah lepas
2.         Simpul mati
            Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang sama besar dan      tidak licin


3.         Simpul anyam
            Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan kering4.         Simpul anyam berganda
            Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan basah
5.         Simpul erat
            Gunanya untuk memendekkan tali tanpa pemotongan6.         Simpul kembar
            Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang sama besarnya dan dalam keadaan licin


7.         Simpul kursi
            Gunanya untuk mengangkat atau menurunkan benda atau orang pingsan8.         Simpul penarik
            Gunanya untuk menarik benda yang cukup besar9.         Simpul laso


Macam Ikatan dan Kegunaannya

1.         Ikatan pangkal
           
ikatan pangkal
Gunanya untuk mengikatkan tali pada kayu atau tiang, akan tetapi ikatan pangkal ini dapat jugadigunakan untuk memulai suatu ikatan.2.         Ikatan tiang
        
ikatan tiang
Gunanya untuk mengikat sesuatu sehingga yang diikat masih dapat bergerak leluasa misalnyauntuk mengikat leher binatang supaya tidak tercekik.

3.         Ikatan jangkar
           

ikatan jangkar
Gunanya untuk mengikat jangkar atau benda lainnya yang berbentuk ring.


4.         Ikatan tambat
            
ikatan tambat
Gunanya untuk menambatkan tali pada sesuatu tiang/kayu dengan erat, akan tetapi mudah untuk melepaskannya kembali. Ikatan tambat ini juga dipergunakan untuk menyeret balik dan bahkan ada juga dipergunakan untuk memulai suatu ikatan.5.         Ikatan tarik
            
ikatan tarik
Gunanya untuk menambatkan tali pengikat binatang pada  suatu tiang, kemudian mudah untukmembukanya kembali. Dapat juga untuk turun ke jurang atau pohon.

6.         Ikatan turki
            
ikatan turki
Gunanya untuk mengikat sapu lidi setangan leher 

7.         Ikatan palang 

ikatan palang
Gunanya UNutuk Membuat Bendera Kaki 3 , Menarang Pandang8.         Ikatan canggah
ikatan canggah
Gunanya Untuk Mengikat Dua Kayu Dengan Jarak Berbeda


9.         Ikatan silang
ikatan silang
Gunanya Untuk Sipul Pada Pembuatan Pada Gapura
10.       Ikatan kaki tiga
ikatan kaki tiga
Gunaya Untuk MembuAT Tiang Bendera Dengan Kaki Tiga
Dan Juga Menggunakan Simpul Palang


Tidak ada komentar:

Posting Komentar